بسم الله الرحمن الرحیم
link to EsmaeilGhaffari.ir




 

esghaffari@Gmail.com
 


 

ریز نمرات ساختمان‌های فولادی نیم‌سال 981

 

 

ریز نمرات اصول مهندسی باد و زلزله نیم‌سال 981



ریز نمرات زبان تخصصی نیم‌سال 981

(دانشجویان محترمی که در میانترم حضور داشته ولی نمره میانترم برایشان ثبت نشده است، از طریق ایمیل در تماس باشند.)

 

 

ریز نمرات مقاومت مصالح 1 نیم‌سال 981