تمرين هاي سري 1 ساختمان گسسته


شمارش
اصل لانه کبوتري
ترکيب و ترتيب
ضرايب دو جمله اي
جايگشت با تکرار
توليد جايگشت

تمرين هاي سري 2 ساختمان گسسته


اصول منطق
هم ارزي هاي منطقي
قواعد استنتاج

تمرين هاي حل شده به زبان فارسي


منطق
رابطه
گراف
درخت
رابطه بازگشتي
جواب تمرين هاي قسمت درخت

منابع دروس دانشگاه دهخدا


NGN
sayyar