!خوش آمدید، خوش آمدید، چه خبر از اینورا
My Picture
Flower Photo
FullName & Name:
Delzendeh Ali
.


Email Address:

a_delzendeh

alum.sharif.edu
 

تست:

مراحل الفارغ التحصيلي :

1.طالب فارغ التحصیلی شدن

2.پوشیدن کفش آهنین

3.گرفتن کارنامه(ابتدا تهیه قبض)

4.پر کردن کارنامه تطبیقی(در سایت دانشکده موجوده)

5.شروع به جمع آوری امضا

6.امضای مهندس خلیلی(نیم طبقه نفت)

7.امضای استاد راهنما

8.امضای معاونت دانشجویی(اگه اشتباه نکنم)

9.امضای رئیش دانشکده

نوشتنش هم سخته چه برسه به گرفتنش !

ادامه دارد....
Iran, Tehran, Sharif University of Technology