درخواست تغییر کلمه عبور ایمیل انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف


چنانچه تاریخ عضویت سالانه شما به اتمام رسیده است لازم است تمدید عضویت نمایید (جهت عضویت و یا تمدید عضویت اینجا کلیک نمایید.)

چنانچه به جز فیلد آخر که اختیاری است در هر کدام از فیلدهای دیگر اطلاعات ناقص وارد نمایید ترتیب اثر داده نخواهد شد

دقت نمایید که ایمیل آدرس غیر دانشگاهی که در اینجا وارد می نمایید درست باشد چون کلمه رمز به این آدرسی که وارد می نمایید، ایمیل خواهد شد
 


*
نام و نام خانوادگی :


* تاریخ انقضای کارت فارغ التحصیلی :


*
ایمیل غیر دانشگاهی که رمز عبور به آن ارسال می شود
:


*
کد ملی
:


 تاریخ تولد (روز - ماه - سال ) :


*
شماره دانشجویی که در انجمن ثبت گردیده است :


توضیحات در صورت لزوم  (اختیاری)
:


* این عدد  را وارد نمایید 44